Nota prawna

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego FLUXCOM JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MIROSŁAW ŁUKIEWSKI w skrócie Fluxcom, są zastrzeżone. Użytkownicy mają prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego www.fluxcom.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich należących do Fluxcom lub osób trzecich. Treści zawarte w serwisie lub jego części nie mogą być w celach komercyjnych kopiowane w całości lub części, modyfikowane, linkowane lub wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody Fluxcom.

Fluxcom aktualizuje informacje zawarte w serwisie, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych w serwisie. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji umieszczonych w serwisie ponosi sam użytkownik. Fluxcom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Fluxcom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z niniejszego serwisu.

W naszym serwisie internetowym Klient znajdzie opis naszych usług i produktów, przeczyta o wydarzeniach związanych z działalnością naszej firmy, otrzyma informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.